Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

       Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos  veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

       Gimnazijos taryba sudaroma kasmet mokslo metų pradžioje remiantis demokratiniais rinkimų principais: visuotinumu, periodiškumu. Tėvus į gimnazijos tarybą siūlo tėvų taryba, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius  – mokinių taryba. Gimnazijos taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Gimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.

       Gimnazijos tarybos narys gali būti atšaukiamas iš tarybos nario pareigų, jei be pateisinamos priežasties praleidžia du posėdžius iš eilės arba nevykdo jam paskirtų įpareigojimų. Nauji tarybos nariai renkami vadovaujantis šių nuostatų 33 punktu.
       Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
       Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.

       Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, ginčus sprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

      Gimnazijos taryba:

1. nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
3. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis, mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
4. inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
5. skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir viešo konkurso eiti direktoriaus pareigas komisiją;
6. kontroliuoja gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;
7. gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

      Gimnazijos tarybos nariai:

Canadian pharmacy mail order