Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

       Gimnazijoje veikia metodinė taryba. Ji organizuoja gimnazijos metodinę veiklą. Metodinės tarybos veiklos planus tvirtina gimnazijos direktorius.
     
       Metodinė taryba įkurta 2006 metų balandžio mėn. Ją sudaro visų mokykloje veikiančių metodikos grupių atstovai (po du atstovus) ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 2019 -2020 m. m. metodinę tarybą sudaro:

    
1) metodinės tarybos kuratorė Rita Milenčienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einantis direktoriaus pareigas;
2) metodinės tarybos pirmininkė Asta Radžvilienė, fizikos mokytoja metodininkė;
3) kalbų ir menų metodinės grupės pirmininkė Asta Gedžienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
4) klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Dunauskienė,  mokytoja;
5) pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Daiva Navickaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
6) gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės narė Gražina Kardušienė, matematikos ir fizikos vyr. mokytoja.                                                           

Kiekvienais mokslo metais metodinė taryba nusibrėžia savo veiklos tikslus ir uždavinius, išskiria prioritetus. Tarybos nariai sudaro veiklos planą, kuris yra orientuotas į tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Nustatant veiklos tikslus ypatingas dėmesys kreipiamas į ugdymo rezultatų kokybę, jos gerinimą. Todėl akcentuojama lankomumo svarba, pažangumo kėlimo reikalingumas bei skatinimas mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. 


      Svarbu mūsų veikloje:

1) užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;

2) skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja padagogine patirtimi, skatinti ją, koordinuoti metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti;

3) nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;

4) inicijuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje;

5) teikti siūlymus dėl konsultantų rengimo, konsultacijų tinklo kūrimo;

6) bendradarbiauti su kitų mokyklų steigėjų mokyklų tarybomis bei socialiniais partneriais;

7) teikti siūlymus mokykloms, mokyklų steigėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir mokytojų rengimo institucijoms.

Canadian pharmacy mail order