Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

      Gimnazijos tėvų tarybą sudaro po vieną tėvų atstovą iš kiekvienos klasės. Atstovai išrenkami klasės tėvų susirinkimuose dvejiems metams. Tarybai vadovauti išrenkamas pirmininkas, pavaduotojas, dokumentacijai tvarkyti – sekretorius. Posėdžiai (susirinkimai) kviečiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
      Tėvų tarybos narys gali būti atšaukiamas iš tarybos nario pareigų, jei be pateisinamos priežasties praleidžia du posėdžius iš eilės arba nevykdo jam paskirtų įpareigojimų. Nauji tarybos nariai renkami vadovaujantis šių nuostatų 51 punktu.
       Gimnazijos tėvų taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus visuotiniame tėvų susirinkime. 
      Tėvų taryba:                                                                                                                    1. organizuoja tėvų tarybos posėdžius (susirinkimus);
2. teikia pasiūlymus ugdymo planams sudaryti ir nustatant papildomo ugdymo kryptis;
3. analizuoja informaciją apie vaiko (klasės) mokymąsi, elgesį. Posėdžiuose svarsto mokinių elgesį, aiškinasi blogo elgesio priežastis, į posėdžius kviečiasi asocialias šeimas;
4. analizuoja mokinių mokymosi sąlygas, techninių ir informacinių priemonių tikslingumą. Teikia ir aptaria siūlymus dėl papildomų lėšų rinkimo mokinių mokymosi sąlygoms gerinti. Organizuoja lėšų rinkimą ir kontroliuoja jų naudojimą;
5. bendrauja su klasės mokinių tėvais ir informuoja juos apie gimnazijos tėvų tarybos teiktus siūlymus ir nutarimus;
6. sprendžia klausimus dėl vaiko apsaugos nuo smurto, prievartos, išnaudojimo;
7. dalyvauja organizuojant mokinių laisvalaikį: padeda pasiruošti ir dalyvauja popamokiniuose renginiuose, šokiuose, organizuoja bendras vaikų ir tėvų išvykas, ekskursijas;
8. prisideda organizuojant  tėvų švietimą,  siūlo aktualias temas.
      Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkime. Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.

Joniškio r. Žagarės gimnazijos 2019 -2020 m.m. tėvų taryba:

 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Aistė Pamparienė
Tarybos narė
2. Vilmantė Šutkienė
Tarybos sekretorė
3. Lina Siurblienė
Tarybos narė
4. Jurgita Pranciulienė
Tarybos narė
5. Jolanta Stanislovaitytė
Tarybos narė
6. Salomėja Gricienė
Tarybos narė
7. Vitalija Petrušaitienė
Tarybos pirmininkė
8. Vaida Uogelytė -Auksorienė
Tarybos narė
9. Inga Laukutienė
Tarybos narė
10. Salomėja Gricienė
Tarybos narė
11. Virginija Strelčiūnienė
Tarybos narė
12. Jūratė Petrikaitienė Tarybos narė
13. Asta Pamparienė
Tarybos narė

Canadian pharmacy mail order