Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Mokyklos istorija

     Mokyklos pradžia laikomi 1600 metai – tai XVII a. M. Valančiaus Raštuose minima Naujojoje Žagarėje veikusi parapinė mokykla.
 
     1623 metų kovo 16 d. Žygimanto III, Lenkijos karaliaus ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio, raštas kalba apie skiriamas lėšas bakalaurui išlaikyti. Šis privalo vaikučius ir jaunuomenę mokyti giedoti bažnyčioje.
 
     XIX a. pradžioje parapijos mokyklą lankė 69 mokiniai. Mokoma buvo rusiškai. Daraktoriai lietuviškai mokė slapta.
 
     1907 m. nuo antro pusmečio, dar cariniu laikotarpiu, mokytojui A. Vokietaičiui jau buvo leista vesti lietuvių kalbos pamokas. Mokytojas parūpina nemažai lietuviškų knygelių, moko lietuviškų dainelių.
 
     1919 m. sausio 2 d. pradeda veikti Žagarės progimnazija. Ši data ir laikytina Žagarės vidurinės  mokyklos įkūrimo pradžia. Paminėtina, kad kun. Jarulaitis, parapijiečių remiamas, įdėjo daug pastangų, kad gimtų vidurinė mokykla. 1919 m. rugsėjo 1 d. darbas buvo pradėtas su 105 mokiniais. Veikė parengiamoji ir I-IV klasės. Progimnazijos vedėju paskirtas V. Buiša.
 
     Mokykla nuo jos įsteigimo iki 1930 m. buvo vadinama Žagarės „Saulės“ skyriaus progimnazija ir veikė kaip privati „Saulės“ progimnazija.

     1930 m. mokykla buvo suvalstybinta ir pavadinta Žagarės valstybine progimnazija. 1933 m. jos pavadinimas buvo pakeistas nauju – Žagarės vidurinė mokykla.

     1945 m. progimnazija reorganizuojama į Žagarės gimnaziją ir 1946 m. išleidžia pirmąją 13-os abiturientų laidą. Nuo 1949-1950 m. m. mokykla vėl tampa vidurine, o 2007 m. mokyklai po vidurinio ugdymo programos akreditacijos, suteiktas Žagarės gimnazijos vardas.

Buvę gimnazijos vadovai:

1919.01.02 – 1919.07.14 Viktoras Buišas, pirmasis Žagarės progimnazijos vedėjas

1919 – 1928 Jonas Petrauskis

1928 – 1931 Kan. Konstantinas Jazdauskis

1931 – 1934 Antanas Stabingis

1934 – 1940 Jonas Kirklys

1940 – 1941 Kazys Mačernis

1941 – 1943 Marijonas Zankevičius

1943 – 1944 Petras Batisa

1944 – 1948 Juozas Dundulis

1948 – 1952 Domas Snieška

1952 – 1956 Juozas Adomonis

1956 – 1960 Domas Snieška 

1960 – 1966 Pranas Meškauskas

1966 – 1990 Bonifacas Stelmokas

1990 - 2019 Virgilijus Kančelskis

     Žagarės gimnazija yra bendrojo lavinimo mokykla, teikianti vaikams ir jaunimui pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformalaus ugdymo programas bei telkianti Žagarės miestelio bendruomenę kultūriniam ir neformaliam švietimui. Tai moderni, saugi, į bendražmogiškąsias vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti gamtinį ir kultūrinį paveldą, atvira nuolatinei kaitai, besimokanti organizacija.

Gimnazijoje dirba 33 mokytojai, iš jų 3 švietimo pagalbą teikiantys specialistai; 10 mokytojų metodininkų ir 15 vyr. mokytojai.

Dirbę ir dirbantys mokytojai šviesuliai, kurių vardus norėtume paminėti:

Vincas Maižius – dirbo Žagarės gimnazijoje 1954–2000 m. dailės, braižybos ir technologijų mokytoju, tautodailininkas;

Alma Kančelskienė – dirba Žagarės gimnazijoje nuo 1983 m. geografijos mokytoja;

Vida Paulauskienė (dirba nuo 1986 m.) – informacinių technologijų mokytoja;

Asta Radžvilienė (dirba nuo 2013 m.) – fizikos ir informacinių technologijų mokytoja;

Daiva Skirienė (dirba nuo 1993 m.) – biologijos mokytoja;

Lina Martinkienė (dirbo nuo 2011 m. iki 2016 m.) – chemijos ir biologijos mokytoja;

Aušra Petrauskienė (dirba nuo 2015 m.) dailės ir technologijų mokytoja;

Stasė Grinienė (dirba nuo 2008 m.) – neformaliojo ugdymo mokytoja;

Vigantas Petryla (dirba nuo 1991 m.) – kūno kultūros mokytojas.

    Ypač reikšmingi mokyklai 2007 m. – akreditavus vidurinio ugdymo programą tapome Žagarės gimnazija. O 2015 m. rudenį atlikto išorinio audito rezultatai (mokyklos vertinimas, pamokų stebėjimas, tėvų bei mokinių apklausa ir kt.) nudžiugino įvertintomis mūsų stiprybėmis: tradicijos ir ritualai, mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, partnerystė su kitomis institucijomis, neformalusis mokinių švietimas, mokymo ir mokymosi kokybė gamtos mokslų pamokose, mokymo ir gyvenimo ryšys, kiti mokinių pasiekimai, bendroji rūpinimosi mokiniais politika, pagalba planuojant karjerą, mokytojų lyderių vaidmuo gimnazijos bendruomenėje.

   Mūsų gimnazijoje vyksta daug linksmų ir įdomių renginių: „Šauniausio gimnazisto“ rinkimai, Kalėdinės popietės, „Paskutinio skambučio“ šventės, Mokytojų diena, „Šimtadieniai“, popietės tėvams, konkursas „Mandagus, kultūringas, šaunus“ ir kt.

    Džiaugiamės nuoširdžiu bendradarbiavimu su Latvijos Augstkalnės vidurine mokykla. Drauge dalyvavome projekte „Lietuvių ir latvių kalbų pamokų ciklas pasienio regionuose“ ir jo renginiuose: gabių mokinių ugdymas, Vaiko gerovės klausimai, lietuvių ir latvių kalbų mokymosi pamokų ciklas, sportinės varžybos, latvių ir lietuvių etnografiniai papročiai ir tradicijos, tautinių šokių šventės, „Baltų vienybės dienos“ minėjimai ir kt.

     Mūsų aktyvūs socialiniai partneriai vykdant kultūrines, socialines, visuomenines veiklas: Joniškio A. Raudonikio meno mokykla Žagarės filialas, Žagarės regioninio parko direkcija, Žagarės socialinių paslaugų centras, Žagarės kultūros centras, Žagarės seniūnija, asociacija „Žagariečiai“.

     Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos (anksčiau – mokyklos) mokiniais buvo dabartiniai projekto „Drąsinkime ateitį“ garbės galerijos nariai, kuriais mes didžiuojamės: Juozas Malikonis, Aida Visockienė (Daugelytė), Grytė Andrijaitienė (Vaitkutė), Rolandas Dovidaitis, Daiva Kaikarytė, Faustina Vitalija Laurinaitytė, Kęstutis Šimaitis, Antanas Vaupšas, Ignas Sladkevičius, Jonas Marcinkus, Vaclovas Daunoras, Edmundas Vaičiulis, Evaldas Keršis, Raimondas Udrakis, Dalius Udrakis, Izabelė Visockaitė, Agnė Jonkutė, Valdas Balčiūnas, Gintaras Leperskas.

      Savo krašto žmonėms norime pasakyti : „Gyvenimas – tai nesibaigianti mokykla, kuri vienija mus visus. Ji yra visur – gamtoje, eilėraščio žodyje, kasdienybėje... Būkime ir mokiniais, ir mokytojais.“

 

 

 

Canadian pharmacy mail order