Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Joniškio rajono Žagarės gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 745 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 95-3509);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 95-3510);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. Įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2007, Nr. 136-5545);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. Įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526).

3. Šis Aprašas nustato:

3.1. Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijas pagal vykdomas formaliojo švietimo programas;

3.2. mokinių priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokslo metų pradžioje ir per mokslo metus;

3.3. dokumentų priėmimą ir įforminimą.
 
                             II. PRIĖMIMAS MOKYTIS IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

4. Žagarės gimnazija, kurios steigėjas Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į vaikų gimstamumą bei Joniškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrąjį planą, kasmet iki kovo 31 d. nustato, o iki spalio 1 d. patikslina klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių pagal vykdomas programas.

5. Komplektuojant klases, grupes, laikomasi Moksleivio krepšelio metodikoje patvirtinto mokinių skaičiaus klasėje, grupėje bei neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus.

6. Prašymai priimti į bendrojo lavinimo mokyklas ir klases rašomi nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

7. Pasibaigus prašymų registracijos laikui Joniškio rajono savivaldybės taryba turi teisę didinti arba mažinti klasių komplektų skaičių, tikslinti bendrojo lavinimo mokykloms priskirtą aptarnavimo teritoriją.

8. Mokytis pagal  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Visi asmenys iki 16 metų, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, privalo lankyti mokymo įstaigą.

9. Asmenys priimami mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 46-1526).

10. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias bendrojo lavinimo mokyklas, vykdančias atitinkamas ugdymo programas.

11. Tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui pageidaujant mokytis kitoje (ne pagal aptarnavimo teritoriją) bendrojo lavinimo mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų.

12. Priimant į mokykloje likusias laisvas vietas ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius mokinius, taikomi šie prioritetai:

13.1. vaikai su negalia;

13.2. našlaičiai ir vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;

13.3. neįgalių tėvų vaikai;

13.4. specialiųjų poreikių vaikai;

13.5. mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu mokosi toje
mokykloje;

13.6. pagal prašymo pateikimo registracijos eilę.

III. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS

14. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti asmeniui, kai tais kalendoriniais metais jam sukanka šešeri metai. Anksčiau, bet ne jaunesniam nei 5 metų amžiaus asmeniui, priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti tėvams pateikus prašymą ir, jeigu asmuo yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs. Kartu su prašymu, vaiko gimimo liudijimu tėvai pateikia vaiko sveikatos pažymą ir dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas yra pakankamai subrendęs mokyklai.

15. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, pateikus pažymą apie vaiko brandumą mokyklai).

16. Prašymai mokytis pirmosiose klasėse priimami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje, po to prašymai perduodami mokykloms pagal aptarnavimo teritorijas.

17. Asmuo, nepateikęs prašymo iki einamųjų metų birželio 1 d., netenka pirmumo teisės būti priimtas į mokyklą pagal priskirtą aptarnavimo teritoriją. Jis priimamas į arčiausią bendrojo lavinimo mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.

IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

18. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai ir suaugusieji, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir prašymą.

19. Mokytis į keturmetės gimnazijos klases pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę gimnazijos direktoriui prašymą ir pažymą apie mokymosi pasiekimus.

20. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

21. Į Jaunimo mokyklą savo ar tėvų (globėjų) prašymu priimami 12–16 metų netekę mokymosi motyvacijos ir niekur nesimokantys vaikai.

V. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

22. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir prašymą.

23. Asmuo, turintis septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, išduotą 1993 ir 1994 metais, arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, išduotą 1995–1999 metais, išlaikę pagrindinio ugdymo programos dalykų – gimtosios kalbos ir matematikos – mokymosi pasiekimų patikrinimą, gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.

24. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.

VI. KITOS NUOSTATOS

25. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

26. Vyresni kaip 18 metų asmenys, apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi, priimami į suaugusiųjų klases.

27. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

28. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta asmuo, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo pertvarkymo kriterijų 6.15 punktu (bendrojo lavinimo klasėje maksimalus mokinių skaičius prasidėjus mokslo metams išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip dviem) arba siunčiamas mokytis į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.

VII. PRIĖMIMO DOKUMENTAI IR JŲ ĮFORMINIMAS

29. Dokumentai mokytis pagal bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas formaliojo ugdymo programa priimami mokyklose nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (į miesto mokyklų pirmąsias klases priėmimas vyksta vadovaujantis Aprašo 16 punktu; į pertvarkomų mokyklų klases mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį – 20 punktu).

30. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir medicininę pažymą; pageidaujantys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą – prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

31. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

32. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie gyvenamąją vietą ir kontaktiniai telefonai.

33. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami registracijos žurnale.

34. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi ir mokyklos direktoriaus įsakymu iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

35. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius segamas į mokinio asmens bylą.

36. Už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

37. 14–16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

38. Mokymo sutartis registruojama mokyklos mokymo sutarčių registracijos knygoje.

39. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla. Apie mokinio iki 16 metų priėmimą mokytis per 5 dienas raštu informuojama ankstesnė jo mokymo įstaiga.

40. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

41. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.

42. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

Canadian pharmacy mail order