Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

             Ugdymo karjerai darbo komanda

            Darbo grupėje dirba:

              Karjeros darbo grupės narių funkcijos:

Rita Milenčienė – koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupės veiklą ir programos įgyvendinimą. Sprendžia klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus mokymosi plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi. Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus sudaro sąlygas mokiniams įgyti karjeros kompetencijų. Organizuoja profesinį veiklinimą.

Aušra Dunauskienė – užtikrina ugdymo karjerai programos integravimą į klasės auklėtojo veiklos planus. Organizuoja su ugdymo karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę bei kitas veiklas ir neformalųjį švietimą. Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus sudaro sąlygas mokiniams įgyti karjeros kompetencijų.

Alanta Maižiutė – sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi galimybes, pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigos atstovais ir kitais asmenimis. Kaupia  ir skleidžia informaciją apie mokymosi galimybes. Padeda organizuojant karjeros renginius.

Diana Vaičiulienė - padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais veiksniais.

 

 

Canadian pharmacy mail order