Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Įsakymas DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO 4-5 KLASIŲ MOKINIAMS

ĮSAKYMAS DĖL JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-114 „DĖL JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO DARBO ŽAGARĖS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ ETATINIO DARBO KRŪVIO SANDAROS TVARKOS APRAŠAS

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DĖL ŽAGARĖS GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMO

Joniškio r. Žagarės gimnazijos PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. kovo 29 d.  SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į Joniškio RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. kovo 29 d.  SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į Joniškio RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS ŠVIETIMO IR MOKYMOSI pagalbos mokiniui teikimo APRAŠAS

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ  VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. lapkričio 22 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO Joniškio rajono SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Joniškio r. Žagarės gimnazijos nuostatai 2016 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMU NR. T- 204

Dėl Joniškio r. Gaižaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Joniškio r. Žagarės gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

Canadian pharmacy mail order